พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ( สรุปมาตราสำคัญ ) พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดควบคุมผู้ค้าน้ำมันเป็น 3 ระดับ ดังนี้

Infographic ทำไมต้องติดตั้งระบบ ATG

“OMNTEC” ATG distinguishes itself from its competition with the adaptability and reliability of cost-effective products. Unlike many comparable products, OMNTEC products are easy to install and easy to use. Another distinguishing feature is their ability to be tested at any time from a remote location. Rugged in design, these U.L., C.E., and U.L.C. listed products are built for durability. OMNTEC’s products range from the OEL8000II, a comprehensive tank-gauging and leak-detection system capable of simultaneously monitoring as many as 8 tanks, to single-channel controllers.