การป้องกันน้ำเข้าถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในภาวะน้ำท่วม

สภาวะน้ำท่วมเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้โดยสะดวก เช่น พื้นที่ใต้ดิน ดังนั้นจึงต้องมีแนวทางการปฏิบัติในช่วงที่เกิดเหตุที่ถูกวิธี แก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด และถูกวิธี

การป้องกันน้ำเข้าถังน้ำมันหรือถังน้ำมันเสีย

หลุมไม้วัด หรือ หลุมเทน้ำมันเสีย

  1. ปิดฝาหลุม(ทุกที่) ฝาเกียวชั้นในให้ทาจารบีที่เกียวให้แน่น
  2. หุ้มด้วยถุงพลาสติกหนาๆ มัดให้แน่นอีกชั้น
  3. ฝาชั้นนอกทาจารบีให้ทั่วก่อนวางและทาจารบีรอบๆ อีกครั้งหนึ่ง
  4. ทับด้วยถุงทรายอีกชั้นและทำเครื่องหมายเตือนกันเดินสะดุด

การป้องกันน้ำเข้าถังน้ำมันเสีย

1.ปิดท่อด้วยปลั๊กเกลียว ทาจารบีที่เกลียวหมุนปิดให้แน่น
2.หุ้มด้วยพาสติกหนามัดแน่น หรือรัดด้วยลวดรัด

ฝาลงน้ำมันบริเวณด้านข้างกำแพงปั๊มน้ำมัน

การป้องกันน้ำเข้าถังน้ำมันที่จุดอื่น ๆ
1.ปิดฝาท่อลงน้ำมัน ท่อดูดไอน้ำมัน ด้วยฝาของท่อนั้น ๆให้แน่นฝาหายต้องรีบซ่อมแวมโดยด่วน
2.หุ้มด้วยพลาสติกหนามัดแน่นหรือรัด

              ท่อดูดไอน้ำมัน                                  ฝาลงน้ำมันบริเวณพื้นลานปั๊มน้ำมัน