มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ความปลอดภัยในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การจัดการพื้นที่แบ่งเป็นสัดส่วนมีข้อกำหนดเรื่องความกว้างของพื้นที่ ระยะห่างที่เหมาะสมภายในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกจุดที่มีการใช้งาน ป้องกันปัญหาและอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของสถานีบริการน้ำมันรวมไปถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบด้วย

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (ประเภทที่ 1 เดิม)

คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

           “สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก. (ประเภทที่ 1 เดิม)” หมายความว่า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร  

             “อาคารบริการ” หมายความว่า อาคารภายในเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้เป็นสำนักงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับยานพาหนะ เครื่องสูบหรือที่ล้างอัดฉีด ห้องน้ำห้องส้วม ร้านจำหน่ายก๊าซ หรือใช้เพื่อการบริการ หรือจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หรือไม่ก่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟด้วย

            “เขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง” หมายความว่า เขตที่แสดงถึงบริเวณของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก. (ประเภทที่ 1 เดิม) ตามที่กำหนดไว้ในแบบแผนผังสถานที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

            “กำแพงกันไฟ” หมายความว่า กำแพงทึมที่สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟและไม่มีช่องให้ไฟผ่านได้

            “ความกว้างของถนน” หมายความว่า ระยะที่วัดจากแนวเขตทางหลวง หรือถนนด้านหนึ่งไปยังแนวเขตทางหลวงหรือถนนด้านฝั่งตรงข้าม

            “ทางคู่” หมายความว่า ทางหลวงหรือถนนสาธารณะ หรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลที่มีเกาะกลางหรือทางระบายน้ำหรือกำแพงเพื่อแบ่งทางจราจรเป็น 2 ทิศทาง

           “ที่ล้างรถยนต์” หมายความว่า สะพานล้างรถยนต์ ห้องล้างรถยนต์ หรือเครื่องล้างรถยนต์

ภายในเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับบริการแก่ยานพาหนะภายนอกอาคารบริการได้ดังนี้
             1.หอถังน้ำ
             2.ที่ล้างรถยนต์
             3.ที่ยกรถยนต์
             4.เสาป้ายเครื่องหมายการค้า

1.ลักษณะและระยะปลอดภัยภายนอก ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (ประเภทที่ 1 เดิม)
          1.1 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก (ประเภทที่ 1 เดิม) ที่มีจุดเริ่มต้นทางเข้า และทางออกสำหรับ พาหนะ ตั้งอยู่ติดทางหลวง ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หากได้รับอนุญาตให้เชื่อมทางจากเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงนั้นแล้ว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ ตามประกาศกรมโยธาธิการ
        1.2 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก. (ประเภทที่ 1 เดิม) ที่ มีจุดเริ่มต้นทางเข้าและทางออกสำหรับพาหนะ ตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง จะต้องได้รับการยินยอมให้เชื่อมทางจากผู้ดูแลรักษาถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคลนั้น และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้

2.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก. (ประเภทที่ 1 เดิม)
             ต้องมีทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะเชื่อต่อกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะ หรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมให้ทำเป็นทางเชื่อม เพื่อให้เป็นทางเข้าและทางออกจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบหรือเจ้าของทาง หรือถนนดังกล่าว โดยกำหนดให้มีรูปแบบของทางเข้าและทางออกเป็น 3 รูปแบบ ตามประกาศกรมโยธาธิการ ดังนี้

2.1 ทางเข้าและทางออกแยกย่างหากจากกันและห่างกันไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร สำหรับสถานีบริการรูปแบบที่ 1

 1. แต่ละทางต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
 2. ขอบทางเลี้ยวเข้าด้านซ้าย และขอบทางเลี้ยวออกด้านซ้ายต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
 3. แนวเขตสถานีบริการด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ (ด้านหน้า) ต้องยาวไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร 
 4. เครื่องสูบและตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องอยู่ห่างจากเขตถนนหรือเขตทางที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร                                                                                                            

2.2 ทางเข้าและทางออกแยกต่างหากจากกันและห่างกันตั้งแต่ 5.00 เมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10.00 เมตร สำหรับสถานีบริการรูปแบบที่ 2

 1. แต่ละทางต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 
 2. ขอบทางเลี้ยวเข้าด้านซ้าย และขอบทางเลี้ยวออกด้านซ้ายต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
 3. แนวเขตสถานีบริการด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ (ด้านหน้า) ต้องยาวไม่น้อยกว่า 19.00 เมตร
 4. เครื่องสูบและตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องอยู่ห่างจากเขตถนนหรือเขตทางที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร

  2.3 ทางเข้าทางออกทางเดียวกัน สำหรับสถานีบริการรูปแบบที่ 3

 1. ต้องมีความกว้างของทางเข้าและทางออกไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร
 2. ขอบทางเลี้ยวเข้าด้านซ้ายและขอบทางเลี้ยวออกด้านซ้ายต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร
 3. แนวเขตสถานีบริการด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ (ด้านหน้า) ต้องยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร 
 4. เครื่องสูบและตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องอยู่ห่างจากเขตถนน หรือเขตทางที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร

อ้างอิง : กรมธุรกิจพลังงาน http://www.doeb.go.th/v5/show_km.php?tid=4