สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการกรมการขนส่งทหารเรือ