Nupi Welding App and new SMARTWELD welding machine

วิดีโอสาธิตการใช้อุปกรณ์เครื่องเชื่อม และการดูรายงานการเชื่อมผ่าน Application ในมือถือและแท็ปเลต