Smartflex Double Wall

วีดีโอสาธิตวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อเข้ากับท่อน้ำมัน 2 ชั้น พร้อมการสาธิตวิธีการทดสอบจุดเชื่อมต่อตรวจหารอยรั่วบริเวณรอยต่อ